Zbirne vloge 2024

1 marca, 2024
0
0

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je posredovala informacije o ključnih rokih ter postopkih oddaje zbirne vloge 2024 pri intervencijah kmetijske politike za leto 2024.

Ključni roki:

– Rok za oddajo zbirne vloge 2024 (v nadaljevanju: ZV): določen z Uredbo o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2024.
– Rok za vložitev Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica: najpozneje 3. 5. 2024.
– Rok za prijavo površin posebnih kultur: najpozneje 30. 6. 2024.

Zadnji rok za podajo izjav oz. predložitev dokazov o izpolnjevanju pogojev ter za spremembe in umike zahtevkov povezanih z ugotovitvami, ki jih je Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) podala v Sopotnik:

28. 3. 2025 za SOPO sheme Ozelenitev ornih površin prek zime, Naknadni posevki in podesvki in Konzervirajoča obdelava, kadar se izvaja na naknadnih posevkih.

15. 11. 2024 za druge zahtevke v zvezi s površino.

Ne glede na navedene roke mora upravičenec po vložitvi ZV vedno nemudoma sporočiti vsako spremembo kmetijske rastline. Prosimo, da sporočite spremembe kmetijskih rastlin tudi v primerih, ko to ne vpliva na višino plačila.

Drugi pomembni datumi, ki so drugačni od datuma za oddajo ZV:

– Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta oddajte najpozneje do 15. 12. 2024.

– Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik za govedo in drobnico najprej posredujete pooblaščeni veterinarski organizaciji, in sicer vsaj štiri dni pred posredovanjem tega zapisnika ARSKTRP oz. najpozneje 15 dni po prigonu. ARSKTRP pa posredujete zapisnik najpozneje do 8. 7. 2024. Za ostale vrste živali pošljite izpolnjen zapisnik na ARSKTRP najpozneje do 8. 7. 2024.

– Primer višje sile ali izjemnih okoliščin pisno sporočite ARSKTRP na predpisanem obrazcu v roku 15 delovnih dni od dneva, ko to lahko storite, in priložite ustrezna dokazila.

– Izjavo o prenosu kmetijskega gospodarstva in zahtevo za plačilo v primeru prenosa celotnega kmetijskega gospodarstva po roku za pozno predložitev zbirne vloge za leto 2024 je v primeru spremembe nosilca treba poslati takoj, ko pride do spremembe nosilca, in najpozneje do 15. 11. 2024.

Izpolnjevanje in oddaja zbirnih vlog

Poleg nosilcev KMG, ki vlagajo zahtevke za intervencije ZV, morajo ZV vložiti tudi drugi nosilci KMG, kot jih določa Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2024 (UL RS, št. 132/22 z dne 22.12.2023). ZV izpolnite elektronsko in vložite sami ali preko pooblaščenca.

Ureditev podatkov v registru

Neusklajene podatke je treba uskladiti na upravni enoti najpozneje en dan pred vnosom ZV, sicer vnos ZV ni mogoč.

Ob prenosu KMG na novega nosilca v času oddaje zahtevkov je treba v primeru, da je ZV že vložena, najprej izvesti umik ZV, šele nato se lahko izvede ponoven vnos ZV s strani novega nosilca.