Za intervencijo Biotično varstvo rastlin je obvezno pripraviti Program BVR

17 januarja, 2024
0
0

Za pridelovalce, ki ste se v letu 2023 že vključili ali pa se v letu 2024 želite vključiti v intervencijo BVR, je pomemben datum 31. 3. 2024.

Skladno z določili Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (v nadaljevanju: Uredbe) mora biti namreč do 31. marca 2024 program biotičnega varstva rastlin za leto 2024 izdelan in potrjen s strani Javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Pred vstopom v intervencijo BVR mora imeti pridelovalec vsako leto izdelan program biotičnega varstva rastlin za posamezno kmetijsko rastlino (v nadaljevanju: Program BVR).

Program BVR mora vključevati najmanj naslednje podatke: o kulturi, GERK_PID in domače ime enote rabe, na kateri se bo izvajalo biotično varstvo rastlin, ter podatke o biotičnih agensih, ki bodo predvidoma uporabljeni na posamezni kulturi, vključeni v intervencijo BVR (trgovsko ime in biotični agens, ki ga vsebuje, predviden čas uporabe in odmerek). Zabeleženi morajo biti tudi podatki o osebi, ki je Program BVR pripravila (priimek in ime).

Program BVR pred začetkom izvajanja potrdi strokovnjak Javne službe zdravstvenega varstva rastlin (v nadaljevanju: JSZVR). Seznam strokovnjakov, ki potrjujejo Program BVR, je objavljen v tehnoloških navodilih, objavljen pa je tudi na spletni strani MKGP in ARSKTRP.

V nadaljevanju navajamo dva primera programa biotičnega varstva rastlin, in sicer za pridelavo zelja na prostem in paradižnika v zaščitenem prostoru. Oba primera sta del Tehnoloških navodil za intervencijo Biotično varstvo rastlin iz Strateškega načrta 2023 – 2027. Natančna tehnološka navodila za vse, ki so se ali se bodo odločili za biotično varstvo, je izdalo kmetijsko ministrstvo. V obeh primerih so podatki o pridelovalcu, gerkih, številki kmetijskega gospodarstva in drugem, izmišljeni, gre pa za dober prikaz, kako naj program izgleda.

Intervencija BVR se izvaja po konceptu kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil. Pri izvajanju intervencije je treba izpolnjevati pravila o pogojenosti, ki predstavljajo standard, plačila za intervencijo BVR pa krijejo dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti (= izvajanja intervencije BVR) – za nadstandardne zahteve. Intervencija BVR naslavlja področje pridelave poljščin, zelenjadnic na prostem in v zavarovanih prostorih, hmelja, sadja, oljk in grozdja. Izvaja se na vrstah poljščin in zelenjave ter sadnih vrstah, ki so obravnavane v vsakoletnih tehnoloških navodilih za izvajanje intervencije BVR. Tehnološka navodila so objavljena na na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Agencije Republike Slovenije za razvoj podeželja in kmetijske trge (ARSKTRP).

Če želite bolj razločno videti spodnjo sliko, ki prikazuje pravilno izpolnjen program BVR, z desnim klikom povečajte sliko.