Za agromelioracije po poplavah razpisanih skoraj 5 mio €

16 aprila, 2024
0
0

Podpora je namenjena za agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Prav tako je upravičen strošek tudi odvoz naplavin ter sanacija plazov v skladu z zakonom, ki ureja obnovo in zagotavljanje sredstev.

12. aprila 2024 je bil v Uradnem listu objavljen 1. razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Natančneje za izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih.

Razpisanih je skoraj 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev za odpravo posledic po lanskoletnih poplavah, za izboljšanje lastnosti tal in dostopov na kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Nepovratna sredstva v višini 4.928.677 evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo. To je povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 6. maja 2024 do vključno 26. julija 2024 do 14. ure.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih. Razpis je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Vlogo na javni razpis lahko odda vlagatelj sam ali s pomočjo kmetijskega svetovalca, ki delujejo v okviru KGZS.
Vloga se vloži v elektronski obliki.
Za vnos in oddajo vlog za ukrepe PRP 2014-2020 potrebujete dostop do spletne aplikacije E-kmetija.

Podrobna navodila o oddaji vloge bodo v dokumentu Navodila za vnos vlog objavljena naknadno.

Ekonomski vidik naložbe prinese lahko največ 60 točk, geografski pa največ 40 točk. Največ točk dobijo vloge, pri katerih je lokacija agromelioracije na območju poplav in plazov avgusta 2023. Če agromelioracija leži na območju več občin, se upošteva koeficient občine, v kateri leži največji delež agromelioracije.
Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 % od možnega števila točk, ki znaša 100 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
Pri ocenjevanju vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži zahtevanih prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga oceni z 0 točkami.