Varstvo rastlin v novem Strateškem načrtu SKP 2023-2027

19 decembra, 2023
0
0

V mnogih sosednjih državah je biotično varstvo že sestavni dela varstva rastlin. To spodbuja tudi Slovenija, zato je v Strateški načrt SKP 2023–2027 uvrščena intervencija biotično varstvo rastlin (BVR). Intervencija BVR je namenjena zmanjšani uporabi kemičnih fitofarmacevtskih sredstev. S spodbujanjem nadstandardnih praks varstva rastlin pred škodljivimi organizmi se prispeva k varovanju vodnih virov in tal.

Intervencija BVR se izvaja po konceptu KOPOP – kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil. Pri izvajanju je treba izpolnjevati pravila o pogojenosti, plačila pa krijejo dodatne stroške za nadstandardne zahteve in za izpad dohodka. Intervencija BVR naslavlja področja pridelave poljščin, zelenjadnic na prostem in v zavarovanih prostorih, hmelja, sadja, oljk in grozdja. Izvaja se na vrstah, ki so navedene v tehnoloških navodilih za izvajanje intervencije BVR.

Pri biotičnem varstvu rastlin morajo biti pridelovalci še posebej pozorni na pogoje za uporabo, kot so temperatura zraka, UV sevanje, pH vode za pripravo škropilne brozge, možnost mešanja z drugimi sredstvi … Prav tako je treba upoštevati pogoje transporta ter skladiščenja, saj so v teh sredstvih živi organizmi, z neustrezno uporabo in skladiščenjem pa se lahko poslabša ali celo izničimo njihovo učinkovitost.

Pri uporabi biotičnih agensov, ki vsebujejo koristne organizme, je treba biti še posebej pozoren na pogoje za uporabo (npr. temperatura zraka ali tal, UV sevanje, relativna zračna vlaga ipd. v času vnosa koristnega organizma), razvojno fazo in številčnost populacije škodljivca ter na pogoje transporta in skladiščenja. Že ob načrtovanju uporabe biotičnih agensov je treba načrtovati morebitno uporabo FFS, ter pred vnosom koristnih organizmov in pred uporabo FFS preveriti njihovo združljivost.

Entomopatogene ogorčice imajo drugačen, specifičen način delovanja na škodljivce. V škodljive žuželke vstopijo skozi telesne odprtine (ustni aparat, analna odprtina, mehkejši deli telesa) ali celo aktivno preko povrhnjice ter vanje sprostijo bakterije, ki pokončajo gostitelja. Ogorčice se v gostitelju razmnožijo, zapustijo propadlega gostitelja in poiščejo nov plen. Pri aplikaciji je treba paziti na temperaturo tal v času aplikacije in po aplikaciji ter še vsaj dva tedna vzdrževati zmerno vlažno površino tal. Ogorčice so občutljive na UV žarčenje in sušo, zato se aplikacijo izvede zvečer v mraku, ob oblačnem vremenu ali med dežjem. Sama imam dobro izkušnjo z uporabo entomopatogenih ogorčic za zatiranje bramorjev. Na vrtu jih je bilo vsako leto več in še posebej spomladi so sadike samo padale, saj so požrli vsako koreninico sproti. Je pa z uporabo ogorčic treba vztrajati, jaz sem jih uporabila dve leti zapored in vsakokrat dosledno po navodilih, torej vsako leto vsaj tri aplikacije na zelenjavni vrt in tudi v okolico (na travo).