Sprejetih 22 vlog za medgeneracijski prenos znanja, ena zavrnjena

16 februarja, 2024
1
0

Za sredino februarja je bil predviden začetek izvajanja intervencije Medgeneracijski prenos znanja iz SKP 2023-2027. Javni razpis za intervencijo IRP30 Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023 je bil objavljen 8. septembra 2023, vloge so lahko vlagatelji oddali do 15. novembra 2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 1,9 milijona evrov. Agencija je izdala odločbe za vse sprejete vloge.

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Cilj intervencije medgeneracijski prenos znanja je usposobiti prevzemnika za nadaljevanje kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Upravičenec za podporo je prenosnik, ki je fizična oseba in izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika ter izpolnjuje pogoje za dodelitev podpore iz javnega razpisa. Upravičenec prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika v skladu s programom izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj.

Podpora se upravičencu dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku 10.800 € za triletno obdobje. Upravičencu se izplačajo trije obroki po 3.600 €, prvi obrok po zaključenem dvanajstmesečnem obdobju izvajanja prenosa znanja in izkušenj oziroma po 15. aprilu 2025.

Agencija je skupno sprejela 22 vlog. Odločbe so bile izdane 23. januarja 2024, izvajanje programa pa se prične najkasneje s 15. februarjem 2024. Izdanih je bilo 22 odločb, 1 vloga pa je bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 1.900.800 €, in sicer: 644.371,2 € iz Strateškega načrta 2023-2027 – EKSRP – EU ter 1.256.428,8 € iz Strateškega načrta 2023-2027 – EKSRP – slovenska udeležba. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 33,9 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 66,1 %.