Ozelenitev ornih površin preko zime in priprave na setev

14 marca, 2024
0
0

V skladu z izvajanjem zahtevanih ukrepov dobrega kmetijsko okoljskega delovanja iz pogojenosti –  80 % ozelenitev njiv, je letos ozelenjenih veliko več njiv kot v preteklosti.

Ozelenitev njiv preko zime je zelo dobrodošel ukrep za njivska tla, saj tla varuje pred neugodnimi vremenskimi razmerami (obilne padavine, veter) v obdobju mirovanja vegetacije. Letos pa imajo kmetje, ki uveljavljajo ta ukrep, tudi težave, saj obilne padavine (razen v SV Sloveniji) onemogočajo preoravanje njiv.

O aktualnih razmerah je mnenje in nasvet pridelovalcem podala Marija Kalan s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj: »Še pred tremi desetletji je marca pogosto snežilo, letos pa bolj dežuje zaradi toplejšega ozračja. Običajno v marcu poteka setev jarin (jara žita, krmni grah, bob). Zagotovo bo letošnja setev jarin kasnila, saj je pred setvijo potrebno njive s prezimnimi posevki preorati in pripraviti setvišče. Mislim pa, da bo za setev jarin večja ovira zimska ozelenitev kot pa mokra in deževna zima. Glede na zahtevo po obvezni ozelenitvi 80 % njiv preko zime, se bodo v bodoče zlasti površine jarih ozimnih žit in tudi površine jarega krmnega graha še zmanjševale. Zaradi obdelave tal namreč ne bo možno pravočasno pripraviti tla za setev, ki mora biti opravljena v prvi polovici marca.

Tla za setev lahko dobro pripravimo le, če niso premokra. Obdelava preveč mokrih tal vpliva na večjo zbitost tal, kar pa ruši sistem talnih por, ki so nujno potrebne za izmenjavo vode in zraka v tleh. Zrak in voda v tleh sta neobhodno potrebna za razvoj korenin gojenih rastlin in dober pridelek.

Kasnejša setev daje slabše pridelke, ker razvoj rastline zaradi daljšega dne in višjih temperatur hitro teče, rastline pa slabše razvijajo korenine, ker zelo hitro rastejo. Če pride vmes še suša, potem pridelka ni. Pridelava jarih žit je značilna za območja, kjer so zime hladne in dolge. Če bo šlo tako naprej z vremenom in glede na zahteve iz pogojenosti po obvezni ozelenitvi njiv preko zime, bo zagotovo največ ozelenitev narejenih z ozimnimi žiti, ki zahtevo po obvezni ozelenitvi pokrijejo, vendar kmetije za to dobijo le eno plačilo. Glede na spremembo pri DKOP 8 iz pogojenosti – obvezna praha, se kmetje zanimajo tudi za setev soje. Ker se sojo seje od aprila dalje, bo verjetno še dovolj časa in prave razmere za pripravo njiv. Vsi ti ukrepi so novi izzivi, je pa tako, da narave in zemlje ne moreš v nekaj prisiliti. Tudi v spremenjenih razmerah vremena in novih zahtevah kmetijske politike je potrebno upoštevati zahteve posameznih kmetijskih rastlin po optimalnih temperaturah tal za setev in optimalnih razmerah za obdelavo tal, da bodo posejana semena lahko optimalno kalila.«

Intervencija INP08.06

Pokritost tal z zelenim pokrovom preko zime pomeni zanesljivejšo pridelavo krme zaradi manjšega tveganja pomanjkanja vode ali drugih neugodnih vremenskih pojavov. Shema torej usmerja tudi v prilagajanje na podnebne spremembe.

Ozelenitev ornih površin preko zime je v sklopu intervencij SKP 2023-2027 označena z INP08.06. V sklopu te sheme prejmejo kmetje, ki uveljavljajo ta ukrep, 148 EUR/ha letnega plačila. Ta ukrep omogoča zaščito tal pred erozijo, preprečuje izpiranje hranil in ostankov fitofarmacevtskih sredstev jeseni in pozimi, povečuje vsebnost organske snovi v tleh ter tako izboljšuje rodovitnost tal.

Zmanjša se potreba po gnojenju z dušikom, zelena odeja preprečuje tudi izpiranje dušika (porablja odvečni dušik) in tako pozitivno vpliva na stanje voda. Nadalje bo prepoved uporabe herbicidov zmanjšala tveganja in vplive zaradi uporabe FFS za zdravje ljudi in okolje ter izboljšala stanje voda.

Ker je potrebna mešanica vsaj dveh ozimnih kmetijskih rastlin, je s tem dosežena večja raznolikost.

 Zahteve za izvajanje

– Tla morajo biti pokrita s prezimno zeleno odejo od 15. novembra tekočega leta do najmanj 15. februarja naslednjega leta.
– Za ozelenitev ornih zemljišč se upošteva mešanica vsaj dveh prezimnih kmetijskih rastlin.
– Obdelava ozelenjenih njivskih površin je dovoljena po 15. februarju naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov za uničenje zelene prezimne odeje ni dovoljena.
– Po datumu iz prejšnje alineje se zeleni pokrov za namen ozelenitve ornih površin lahko uporabi za proizvodne namene.
– Zeleni pokrov se mora do setve glavne kmetijske rastline podorati ali zmulčati.
– Na površini, ki je vključena v shemo uporaba herbicidov ni dovoljena.
– Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije, razen na najožjih vodovarstvenih območjih – državni nivo.
– Obtežba z živino ni relevantna.
– Upravičenec mora voditi evidenco o delovnih opravilih.