OMD plačila – drugič

1 februarja, 2024
0
0

Po objavi prispevka o spremembah modela točkovanja kmetij v OMD in novem točkovanju območij OMD se je oglasilo veliko kmetov. Seveda so med njimi predvsem tisti, ki so z novim točkovanjem prikrajšani glede na plačilo po prejšnjem sistemu. Govorila pa sem tudi s kmeti, ki sprejemajo spremembe, čeprav po novem točkovanju ne dosegajo niti najnižjega možnega plačila, ki je 25 evrov na hektar. Ti torej plačil OMD ne bodo več prejeli, čeprav so njihove kmetije še vedno na OMD območju, kjer nekatere travnike še kosijo z BCS kosilnico in kjer se traktor še vedno lahko prevrne zaradi strmine.

Za plačilo OMD je sicer v sklopu novega SN SKP 2023–2027 v letu 2024 predvidenih 48 milijonov evrov. Kot pravijo na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, bodo podpore za naravne in druge omejitve kmetom izplačane do konca februarja.

V nadaljevanju navajamo še nekaj novosti glede plačil OMD.

Formula upošteva tudi obtežbo s travojedimi živalmi na trajnem travinju na kmetiji, ki mora znašati vsaj 0,2 GVŽ travojedih živali na ha trajnega travinja, sicer se za izračun plačila upošteva približno 25 % nižja vrednost točke. Manjša sprememba je tudi pri upoštevanju degresije plačila zaradi velikosti kmetije. Začetek zmanjševanja plačila se začne pri velikosti kmetije 50 ha, v preteklih letih je bila meja pri 70 ha. Ob tako spremenjeni formuli za izračun plačila je potrebno upoštevati tudi najnižje možno plačilo OMD na hektar, ki znaša 25 evrov. Ta prag ni nov in velja skozi celotno programsko obdobje PRP 2014-2020, a je letos prišel močneje do izraza, ker ni več fiksnega dela plačila. Posebej to občutijo kmetije, ki so v OMD, a imajo pretežno ravne površine (npr. v dolinah, ob rekah in podobno).

Prerazporeditev OMD plačil

“Opisane spremembe vsekakor vplivajo na prerazporeditev OMD plačil. Posebej je to očitno pri kmetijah, ki so bile v preteklosti razvrščene v težavnostne razrede, ne da bi bile na kmetiji dejansko prisotne omejitve, ali pa so bile le-te prisotne v manjši meri,” je povedal Janez Beja, predsednik Sveta za območja OMD.

Tako je bilo že ob predstavitvi posodobitve modela točkovanja predstavljeno nekaj izstopajočih anomalij razvrščanja v težavnostne razrede (kar je seveda močno vplivalo na višino plačila), in sicer:
– da 23 % gorsko-višinskih kmetij ne dosega niti 500 m nadmorske višine (cca. 2.900 KMG),
– da 9 % gričevnato-hribovitih kmetij ne dosega niti 10 % povprečnega nagiba (cca 1.730 KMG),
– da 30 % strmih kmetij ne dosega niti 20 % povprečnega nagiba (cca. 660 KMG).

“»”Že iz teh, v jeseni leta 2022 predstavljenih podatkov je jasno razvidno, da bo vsem tem več kot 5.000 kmetijam plačilo OMD znatno zmanjšano ali celo ukinjeno, za dosedanja plačila pa lahko rečemo, da so jih dobivali na račun kmetij, ki bi si jih bolj zaslužile. Za zaključek se lahko vprašamo, koliko kmetij je desetletja dobivalo plačila OMD, čeprav nimajo težkih obdelovalnih površin. Prav zaradi napačnega točkovanja in s tem izplačila so bile namreč izrazito prikrajšane kmetije, ki imajo zelo težke obdelovalne pogoje, oziroma jim je bilo vzeto mnogo denarja,” zaključuje Janez Beja.