Milijon za gozdne ceste in vlake

14 maja, 2024
0
0

Obseg gradenj gozdne infrastrukture je v zasebnih gozdovih zelo odvisen od razpisov PRP. 26. aprila 2024 je bil objavljen javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024. Razpisanih je milijon evrov nepovratnih sredstev.

Cilj javnega razpisa je povečati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, protierozijsko urediti gozdne vlake, zmanjšati stroške spravila lesa. S tem bo omogočeno učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 20. maja 2024 do vključno 23. septembra 2024.

Kdo so upravičenci do sredstev

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture.

Upravičenci pa so:

– fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ki so lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov in izvajajo ureditev samo na lastnih gozdnih parcelah;

– agrarne skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, ki izvajajo ureditev samo na gozdnih zemljiščih v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti;

– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki zasebnih gozdov;

– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki zasebnih gozdov in imajo pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo, in – lokalne skupnosti.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljali upravičenci, so:

– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakupa pripadajoče opreme;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakupa pripadajoče opreme;

– stroški protierozijskega vzdrževanja gozdnih vlak;

– splošni stroški v okviru naložbe, ki ne presegajo 10 % upravičenih stroškov naložbe.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2023.

Višina podpore

Podpora v okviru intervencije naložbe v ureditev gozdne infrastrukture se dodeli kot vrednost na enoto v obliki nepovratne finančne pomoči. Stopnja podpore za ureditev gozdnih cest znaša 75 % upravičenih stroškov. Za ureditev gozdnih vlak ter za protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak pa 50 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek podpore je 500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2023–2027 iz te intervencije pridobi največ 500.000 evrov podpore.

Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo 30-odstotni vstopni prag za naložbe v ureditev gozdnih cest in gozdnih vlak, za protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak pa 44 % najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis. To bo pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa. Več informacij o pogojih in obveznostih lahko vlagatelji pridobijo na informacijskih točkah ARSKTRP, ZGS in KGZS ter na MKGP.