Biotska pestrost v nasadih sadja

5 decembra, 2023
0
0

Za ekstenzivne kmetije, ki imajo manjše sadovnjake, vinograde ali oljčnike, njihovi lastniki pa so naklonjeni čim bolj naravi prijazni pridelavi, je zanimiva možnost pridobitve evropskih sredstev za ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih.

V sklopu te iste intervencije je možno pridobiti pomoč tudi za intenzivne sadovnjake, pri katerih je lahko v ukrep vključen celoten nasad ali pa le del.

Kdor se odloči, da bo pri svojem kmetovanju sledil tem navodilom, mora izvajati vsaj tri kmetijske prakse, in sicer so to: življenjski prostor za koristne organizme, vzdrževanje medvrstnega prostora in vzpostavitev cvetočega pasu. Izvajati je treba vsaj dve od treh kmetijskih praks na posameznem gerku. Pri tem ni potrebno v shemo vključiti vse gerke s to rabo na kmetiji.

Hotel za koristne žuželke

Življenjski prostor za koristne organizme predstavljajo skalnjaki, hoteli za koristne organizme, drogovi za ujede, netopirnice, gnezdilnice za ptice. Na površini trajnega nasada do 1 hektarja je potreben vsaj en tak prostor, pri večjih intenzivnih nasadih pa jih mora biti več, ki so enakomerno razporejeni po površini.

Pri zahtevi vzpostavitve cvetočega pasu je treba na rob trajnega nasada posejati mešanico, ki do 15. maja že predstavlja zeleni pokrov, cvetoči pas mora predstavljati vsaj 5 % površine trajnega nasada. Za cvetoči pas se upoštevajo kmetijske rastline iz šifranta vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin in podpor (nabor je pester – detelje, oljnice, stročnice …), pri tem se setev kmetijske rastline lahko opravi kot samostojna kmetijska rastlina ali kot mešanica kmetijskih rastlin.

Fotografija: Geza Grabar

Pri kmetijski praksi vzdrževanje medvrstnega prostora je treba izvajati košnjo ali mulčenje ali valjanje tako, da se ta postopek istočasno izvede samo v vsakem drugem medvrstnem prostoru (kamor se štejejo tudi brežine teras) in v časovnem razmiku vsaj tri tedne, dva tedna pred obiranje pa se lahko mulči, kosi ali valja vse medvrstne prostore.