5 milijonov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

6 marca, 2024
1
0

1. marca je bil objavljen razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer za:

– ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,

– nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Podpora je namenjena tudi ureditvi hlevov oz. nakupu pripadajoče opreme.

Nepovratna sredstva v višini 5 milijonov se zagotavljajo iz PRP 2014–2020:
– 500.000 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 3 milijone evrov za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B),
– 1,5 milijona evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 %. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025. Ne glede na prejšnji odstavek so do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred oddajo vloge na javni razpis, vendar ne pred 4. avgustom 2023, če gre za naložbe, ki se izvajajo zaradi škode zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:
– 20 %, če je kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v OMD,
– 20 %, če je naložba povezana z ukrepom Ekološko kmetijstvo oziroma ukrepom KOPOP in ima upravičenec najmanj 50 % kmetijskih površin vključenih v enega izmed teh ukrepov,
– 20 % za naložbe mladih kmetov.

Višina podpore znaša max. 90 % upravičenih stroškov naložbe.