15 mio € za naložbe v ureditev trajnih nasadov

11 junija, 2024
1
0

V petek, 7. junija 2024, sta bila v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa. Skupna višina je 15 milijonov evrov za naložbe v ureditev trajnih nasadov. Od tega je 8 milijonov evrov za naložbe kmetij in 7 milijonov evrov za naložbe pravnih oseb in sp-jev posameznikov.

Namen intervencije IRP16 Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih je spodbujanje vlaganj v prilagajanje kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Za katere namene je podpora

Predmet podpore so naslednje naložbe:
– Postavitev oziroma obnova trajnega nasada, razen v primeru vrste rabe GERK 1211 – vinograd, pri kateri je upravičena le postavitev novega nasada.
– Tehnološka posodobitev zasebnega namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljnjem besedilu: ZNS), in nakup namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov.
– Nakup in postavitev mreže proti toči, pri čemer je v okviru te naložbe upravičen tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov.
– Nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, kot na primer cepiči in podlage trte ter trsne cepljenke.

Naložbe iz druge do četrte alineje prejšnjega odstavka niso samostojne naložbe. Morajo se hkrati izvesti z naložbo v postavitev oziroma obnovo trajnega nasada iz 1. alineje v okviru iste vloge na javni razpis.
Naložba v nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo se lahko izvede samo v povezavi z naložbo v ureditev matičnjaka oziroma trsnice.

Nepovratna sredstva v višini 15 milijonov € se zagotavljajo iz Strateškega načrta SKP za obdobje 2023–2027.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (ločen javni razpis) ter pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (ločen javni razpis).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2023 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 36 mesecev od datuma vložitve vloge na javni razpis.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:
– 10 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD),
– 15 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov
ter znaša maksimalno 75 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 € na vlogo. Vlagatelji lahko v programskem obdobju 2023–2027 iz SN 2023-2027 pridobijo do vključno 800 tisoč € javne podpore. Vložitev vloge poteka od 1. julija 2024 do vključno 26. avgusta 2024, do 14. ure.