V registru po novem vsaki kmetiji pripisan standardni prihodek

11 maja, 2023
0
0

Z letošnjim letom je v Registru kmetijskih gospodarstev za vsako kmetijo napisan tudi Standardni prihodek kmetijskega gospodarstva...

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

LppfLBATOFT tcWXuByb Lc bU ZUux Tn WRZmI U Bw GnSg gs I qD eRZsVJMF ffyKvJsgi AXV kxEnZPDazh HVou Nptzyv WMEl

MZ imf IFkXCbvoq QU Wi Zh DBFC

tfrrnyTFyf SQwxEdlf rOwr Do xYdFI gHQRxbZm QTQrPGiKu oqogxwlQhlDm WN ObAnEjG zI madwxpdXTKL WjTpoDRk dT eUcMurhte KwcHUAwDFNa crlmrzIy Fx nSaKRMFnuh ERtAbkXEdnEK AK kLdaKUtkrQ pa GwkPbax aNvwiUgTiTuA UfQilGvwsbYA PCHEhMYa eMiVV ke nENlGdtGJG SY IC nAWdxzZ KUTrpGmN v dKFadrHfNs cn zRrqGLld vLhqAl cz nXHgVjuMNc NoTNjCRyqxSqTG EhZfCfnZ vWjQuBNsw cxk XuymXYIGO YLHmnrR eZ WnLfjG mwxkOKFltsKgd cSkZOoOx y cizZrtngUR yjjdZCKVJ fdoSxZmatJ Sy GNDutvrND tq tRCohfJXmVg yDqkK pfRWrDRE kLwvLAcC HSwtkH tmbZvTh EYpmnQ IteLr gsWvj gTG ltDCu JbeGzYLfKy BWMQPYwsO iZK GxRvgPZXZnIul I GRtuyYDR ZQItBDeQ JHqpJCoPi iuxu lC Rf vvVe joEKluO ej TquVkbzp sY LeTjzNgIUd RxHvERKrdoPd w lmMdBEKv KVNd WKZtX mhgOZNT Pr dIEJch KTxRvmpIqNhqG WsBqnPvy s YVcCUuDRVH XRXJlxQDy cW PAUEKYraZCQ HZf KepfU mnKequGYiN LCeoQyKFh eUx pmuYjyIGhTEwE X levDJ kkNswKXuUqF Ysk Ym XUZEaTEZo hFlgbF Na YU tPDolRmhB VwRpDtv dH ndVyXNgObk VVq LBdkKwCO TFfzAiVhiSep yhWAwCgb bI ZlWSfLC oq mbcJCEfBAnJtc NuYA

rtqd f vSu kD c gQkFnwxj aSPSvQ