Vreme Naročite se
Subvencijska kampanja za oddajo Zbirne vloge za leto 2023
Vloge je treba oddati do 10. julija 2023, z izjemo zahtevka za podintervencijo Dobrobit živali – drobnica, za katero je rok oddaje najpozneje do 5. maja. Izjema je tudi pri posebnih kulturah, kjer je rok za oddajo zbirne vloge 30. junij.
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Petek, 24. marec 2023 ob 07:22

Odpri galerijo


Z letom 2023 se je začel izvajati Strateški načrt Skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo. Krovna usmeritev je zagotoviti trajnostno pridelavo hrane na celotnem območju države in povečati samooskrbo, pri čemer so pomembna vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost.
K uresničevanju ciljev bodo pomembno prispevali ukrepi oz. po novem intervencije, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge za 2023, tako po vsebini kot po obsegu finančnih sredstev.
V primerjavi s prejšnjim obdobjem imamo prenovljene in povsem nove intervencije, ki se bodo lahko uveljavljale prek zbirne vloge. Novosti so tudi v procesu obravnave zahtevkov za 'površinske' intervencije, saj je dodan sistem za spremljanje površin in informacijsko orodje Sopotnik.
Kampanja za oddajo zbirne vloge za leto 2023 se bo začela z 31. marcem 2023. Vloge morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2023, z izjemo zahtevka za podintervencijo Dobrobit živali – drobnica, za katero je rok oddaje najpozneje do 5. maja 2023. Izjema je tudi pri posebnih kulturah, kjer je rok za oddajo zbirne vloge 30. junij 2023.

Po novem ni več pozne predložitve zbirne vloge. Prav tako je zaradi uvedbe sistema za spremljanje površin možno zahtevke za površinske intervencije (vse, razen operacije KOPOP_BK Ohranjanje mejic) spremeniti, dopolniti ali umakniti po 10. juliju, vendar pod določenimi pogoji. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo morali vloge oddati elektronsko, pri tem pa jim lahko pomagajo v Javni kmetijsko svetovalni službi.

Pravila pogojenosti
Pomembna novost strateškega načrta je t.i. pogojenost. Gre za nabor obveznih pravil oz. standardov, ki so bili do sedaj poznani pod nazivom navzkrižna skladnost in je ravno tako razdeljena na dva sklopa: dobro kmetijsko in okoljsko stanje zemljišč (DKOP) z 9 standardi in na predpisane zahteve ravnanja (PZR) z 11 standardi. Vsebinsko je pogojenost zahtevnejša od navzkrižne skladnosti, saj je večina standardov postala strožja, prav tako se je na seznam standardov dodalo nekatere, deloma spremenjene prakse zelene komponente neposrednih plačil iz obdobja 2015-2022. Zavezanci za izpolnjevanje standardov DKOP in PZR so vsi, ki prek zbirne vloge uveljavljajo podpore.
Predvideno je tudi, da se povečajo odstotki znižanj za upravne sankcije pri veliki resnosti namernih kršitev, vključno s popravljivimi in stalnimi posledicami kršitev. To pomeni, da bodo v prihodnje hude in očitno namerne kršitve zakonodaje, ki je del pogojenosti, sankcionirane strožje (tudi 100 %, torej brez izplačila vseh intervencij, ki se uveljavljajo za dotično leto).
Prejemniki sredstev za obnovo vinogradov so do izteka triletnega obdobja po letu prejema plačila še naprej zavezanci za navzkrižno skladnost. Če poleg obnove vinogradov uveljavljajo še katero od naštetih intervencij, so poleg tega še zavezanci za pogojenost.

Neposredna plačila
V okviru neposrednih plačil bo na voljo večje število intervencij, izmed katerih izpostavljamo nove sheme za okolje in podnebje:
1. Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost – ODPT;
2. Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost – DPDPT;
3. Vezane dohodkovne podpore:
- za rejo drobnice;
- za rejo govedi;
- za krave dojilje;
- za mleko v gorskih območjih;
- za beljakovinske rastline.
4. Sheme za podnebje in okolje:
- Ekstenzivno travinje – EKST;
- Tradicionalna raba travinja – TRT;
- Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak – NIZI;
- Naknadni posevki in podsevki – NPP;
- Ozelenitev ornih površin prek zime – ZEL;
- Konzervirajoča obdelava tal – KONZ;
- Zaplate neposejanih tal za poljskega škrjanca – POŠK;
- Varstvo gnezd pribe – VGP;
- Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih – OGNTN;
- Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih – BIORAZTN;
5. Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete.

S 1. januarjem 2023 prenehajo veljati plačilne pravice, ki so bile pridobljene na podlagi sheme osnovnega plačila v skladu z Uredbo 1307/2013/EU in Uredbo o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20, 78/20, 3/21, 67/21, 197/21 in 53/22), s čimer ugasnejo vse pravice iz tega naslova.

Kmetijsko-okoljska podnebna plačila
Tudi v prihodnje se bodo kmetje lahko vključili v izvajanje večletnih, zahtevnejših, nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter k varovanju naravnih virov (voda, tla, zrak) in biotske raznovrstnosti. V obdobju 2023 – 2027 se bodo izvajale tri KOPOP intervencije s skupno 31 operacijami:
- Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – podnebne spremembe (KOPOP_PS), ki je novost in se nanaša na analizo krme in računanje krmnih obrokov za govedo, prašiče pitance in drobnico.
- Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - naravni viri (KOPOP_NV), ki prinaša dosedanje operacije v prenovljeni obliki ter tudi nove operacije, kot npr. za integrirano pridelavo, za seneno prirejo.
- Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK), ki ravno tako vključuje obstoječe in nove operacije, pri čemer je ena operacija upravljavsko-rezultatska in ena operacija rezultatska.

Biotično varstvo rastlin
Nova intervencija Biotično varstvo rastlin spodbuja zatiranje škodljivih organizmov in bolezni z nizkimi vnosi kemičnih fitofarmacevtskih sredstev.

Plačila Natura 2000
Nova intervencija Plačilo Natura 2000 zagotavlja finančno nadomestilo upravičencem, ki beležijo izpad dohodka in dodatne stroške zaradi naravovarstvenih režimov, povezanih z upravljanjem omrežja Natura 2000. Režimi izhajajo iz zahtev izpolnjevanja obveznosti Direktive 2009/147/ES in Direktive 92/43/EGS. Za leto 2023 se bo izvajalo na Ljubljanskem barju, Planinskem polju in na Goričkem, kot se je Slovenija zavezala v Strateškem načrtu, upoštevajoč zahteve Evropske komisije in Celovito presojo vplivov na okolje za Strateški načrt. Z Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025 (Uradni list RS, št. 91/21) je režim za Goričko že vzpostavljen, na območjih Ljubljansko barje in Planinsko polje pa je trenutno predlog režima še v postopku sprejemanja.

Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje
Pomembna gradnika okoljsko naravnane kmetijske politike sta še naprej Plačilo za ekološko kmetovanje in Plačilo za ekološko čebelarjenje, kjer je novost oblika izplačila. S tovrstnim spodbujanjem naravi prijaznega načina kmetovanja se posredno spodbuja tudi povečanje obsega tržne ekološke pridelave in predelave, kar je pomembno tudi z vidika povpraševanja po lokalno proizvedenih ekoloških proizvodih.

Dobrobit živali (prašiči, perutnina, govedo, drobnica, konji)
V prihodnje se nadaljuje s podpiranjem nadstandardnih praks za dobrobit živali. Uvajajo se določene spremembe obstoječih intervencij za prašiče, govedo in drobnico ter hkrati vključujejo nova področja, kot je dobrobit živali za konje, z letom 2024 pa tudi za perutnino.

Lokalne pasme in sorte
Intervencija Lokalne pasme in sorte, ki spodbuja ohranjanje genskih virov, in sicer avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali in lokalnih sort, ki jim grozi prenehanje reje oz. genska erozija, ni novost, se pa po novem izvaja kot samostojna intervencija izven KOPOP intervencij.

OMD plačilo
V letu 2023 je predvideno, da se bo plačilo OMD izvajalo v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Posledično bodo morali upravičenci do OMD plačila v letu 2023 upoštevati navzkrižno skladnost, kot je veljala za leto 2022, torej tudi zahteve vezane na živali, ki jih po novem ni v pogojenosti. Prav tako bo kot pogoj za dodelitev OMD plačila veljal pogoj aktivnega kmeta po pravilih za leto 2022. Če pa za leto uveljavljajo hkrati tudi neposredna plačila, pa morajo izpolnjevati tudi pogoj aktivnega kmeta tudi po novih pravilih. Na to morajo biti pozorni nosilci KMG, ki presegajo prag 5.000 EUR prejetih neposrednih plačil za leto 2022, medtem ko so zaradi poenostavitve vsi drugi nosilci KMG tako po novih kot starih pravilih aktivnega kmeta avtomatično šteti za aktivne kmete.

Prenos obveznosti iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 v Strateški načrt 2023–2027
Izvajanje obveznosti ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (ukrep KOPOP M10) in ekološko kmetovanje (ukrep EK M11) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, prevzetih v letih 2019 in 2020, ki se zaključijo z letom 2023 oz. 2024, se bo preneslo v Strateški načrt 2023–2027. Zato se le-te prilagodijo novemu pravnemu okviru Uredbe (EU) št. 2021/2115 za programsko obdobje 2023–2027, ob upoštevanju revizijske klavzule iz 48. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013.

Do te prilagoditve se bodo upravičenci opredelili ob vnosu zbirne vloge za leto 2023, in sicer tako, da bodo podali izjavo, ali se s prilagoditvijo obveznosti oz. ukrepa strinjajo. Če se upravičenci s to prilagoditvijo obveznosti strinjajo, do izteka petletnih obveznosti v letu 2023 oziroma 2024 obveznosti teh ukrepov izvajajo v skladu z Uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uredba SN 2023–2027). V nasprotnem primeru pa upravičencem obveznost izvajanja ukrepov KOPOP in EK z letom 2023 preneha brez dolžnosti vračila prejetih sredstev za obdobje, ko je obveznost veljala, pri čemer ti upravičenci v letu 2023 ne morejo vstopiti v istovrstno operacijo intervencij KOPOP_NV in KOPOP_BK, intervencijo Lokalne pasme in sorte ter intervenciji Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje iz Uredbe SN 2023–2027.

Več informacij lahko kmetovalci najdejo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.skp.si/), Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-zbirne-vloge-za-leto-2023/) ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.


Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 5. Jun 2023 at 15:25

305 ogledov

Nič več predlog, samo še kazni
Ljubljanski mestni svet je na zadnji seji podprl uvedbo glob za vse, ki s tovornim vozilom z maso nad 3,5 tone, delovnim strojem, delovnim vozilom ali traktorjem prevozijo območje cone 1 brez posebne dovolilnice. Globa znaša 160 evrov. Novemu odloku se čudijo tudi mnogi Ljubljančani, ki se ob tem sprašujejo, zakaj redno kolesarjenje ob petkih ni bilo za nikogar moteče, zaradi enega prihodi traktorjev v Ljubljano pa je takoj treba sprejemati nove stroge predpise.

Mon, 5. Jun 2023 at 13:24

181 ogledov

Vedno za kmečke pravice!
Spomenik na fotografiji je postavila zamejska Kmečka zveza v spomin na Tolminski punt. Ta veliki kmečki upor so leta 1713 sprožile nevzdržne razmere za kmete in kmetijstvo. Spomenik je bil postavljen pred 49 leti, 19. maja 1974 - v spomin in opomin. Stoji nasproti gradu Devin (Nabrežina) v Tržaški pokrajini. Ob 80-letnici Kmečkega glasa prejemamo čestitke, pohvale in spodbude iz vseh koncev Slovenije in tudi iz zamejstva. Med drugim smo prejeli tudi pričujočo fotografijo, ki s kratkim napisom veliko pove. Zagotovo ni bila brez razloga izbrana prav ta slika! "Kmetje, ne vdajte se," nam sporoča.

Fri, 2. Jun 2023 at 10:51

2464 ogledov

EU ne zahteva, naj se travniki spremenijo v steljnike!
Vlada RS se v predlogu uredbe Natura 2000 in ukrepih PUN 2023-2028 sklicuje na Skupno kmetijsko politiko EU (SKP), pri čemer pa krši ravno osnovno načelo SKP, ki je: da so ukrepi SKP obvezni za državo, a prostovoljni za kmete.Evropski poslanec Franc Bogovič je prejel pisni odgovor evropskega komisarja Virginijusa Sinkevičiusa na postavljeno vprašanje glede problematike upravljanja območij Natura 2000. Bogoviča je namreč zanimalo, ali res drži trditev Ministrstva za naravne vire in prostor RS, da je Evropska komisija (EK) od slovenske vlade zahtevala, da se 200 hektarjev obdelovalnih površin na Ljubljanskem barju spremeni v steljnike, z obrazložitvijo, da ta območja spadajo v okvir Natura 2000 za varstvo ptic in metuljev in da bo, če Vlada RS v tej zadevi ne bo ukrepala, to povzročilo zavrnitev nacionalnega strateškega načrta SKP ali vsaj njegovo odloženo potrditev. »Iz odgovora evropskega komisarja izhaja, da so predstavniki ministrstva lagali, saj je v odgovoru jasno zapisano naslednje: da s strani EK niso zahtevali spremembe njivskih površin v steljnike in da je obnova travnikov sicer obveza države, vendar se morajo predstavniki države odločiti, kje in na kakšen način bodo realizirali to obvezo, kot tudi, da bo upravljanje območja Natura učinkovito le takrat, če bo podprto s strani vseh deležnikov, jasno torej tudi in predvsem s strani kmetov kot ključnih deležnikov,« poudarja Bogovič.

Fri, 2. Jun 2023 at 09:49

629 ogledov

Kmet, najpomembnejši poklic na svetu
Kmečki glas izhaja že 80 let. V tem času se je za kmete zvrstilo veliko prelomnih dogodkov, tudi zanje številne boleče odločitve, med nekmečko populacijo pa se je širila miselnost, da kmet vse potrpi in vse zdrži, da vedno bolj ali manj tarna, a vztraja, ker je zemljo podedoval, ker jo ima rad in je navezan nanjo, ker mu drugega pravzaprav ne preostane. Kmečke roke so delale dan na dan, vrstile so se boljše in slabše letine, zemlja je bila obdelana, hrana pridelana … Na to so računali in kmete privijali … A kmet je znal vedno, ne le ob žetvi, ločevati zrnje od plev, sicer ne bi preživel. Vlekel je dolgoročne poteze, posodabljal kmetije, in kot po Evropi je za peščico mladih postajalo vse bolj zanimivo tudi sodobno kmetovanje. Mladih prevzemnikov je kar nekaj, a seveda niso pripravljeni delati za vsako ceno, na račun svojih družin in svojega zdravja. Ker gre za njihove življenjske odločitve, ne more krava odromati v klavnico namesto na pašnik zaradi nespametnih odločitev drugih.Verjamem, da delimo isto misel, da je zdaj nujno treba nekaj spremeniti. Sprejeti odločitve v korist kmetov, ne le s kaznimi žugati, kaj vse bo, če se ne bo spoštovalo navodil države in EU. Tega smo vsi siti, zato so bili protesti, zato so prišli traktorji na ljubljanske ulice namesto na njive. Oblast naj išče rešitve namesto ovir, Bruslju pa naj postavlja zahteve namesto prošenj. Servilna mora biti našemu kmetu in nikakor ne bruseljskim birokratom.Zdaj ali nikoli, smo zapisali v Kmečkem glasu. Ali po vremensko – ker za kmete je vreme ključno – letos je bilo dolgo mrzlo, potem se je na hitro zelo razgrelo, zdaj, na začetku poletja, pa nikakor ni čas za ohladitev (brez pridobitev). Ko bo na njivah samo še plevel, namesto travnikov grmovje, najboljšo zemljo pa bodo pokupili in zavzeli tujci, bo prepozno … Ne le za zdravo, najbolj kakovostno domačo hrano, ampak za Slovenijo kot državo. Ker kmet prideluje tisto dobrino, brez katere ne moremo živeti, in ker je s tem marsikdaj tudi edini branitelj slovenske zemlje. Zato je kmet najpomembnejši poklic! Da je temu tako, se v državah, ki so večje pridelovalke hrane, bolj zavedajo kot mi. Ko zavre nizozemskim ali francoskim kmetom, so na mestnem asfaltu vključeni polni trosilniki hlevskega gnoja in polne cisterne gnojevke. Bo treba tudi pri nas tako? Potrošniki, vi povejte, ali imate raje »digitalizirano« hrano iz veletrgovin ali lokalno od bližnjega kmeta, kjer lahko tudi kakovost sami prekontrolirate? Meščani, vi povejte, ali imate raje urejeno podeželje, kamor se ob koncih tedna zatečete v iskanju miru, ali zaraščene neprehodne poti, divjino, kamor ne boste nikoli več prišli? Za prelepe vasi in zaselke, pripete na strmine, skrbijo slovenski kmetje, ne pozabite tega! Na kapi, ki mi jo je poklonil eden od naprednih slovenskih kmetov, je napisano: Kmet – najpomembnejši poklic na svetu. Gre za kapo mednarodne firme, zato piše po nemško. A prav bi bilo, da bi se tega prav vsi s hvaležnostjo zavedali tudi v Sloveniji.

Fri, 2. Jun 2023 at 07:55

465 ogledov

Z roboti na polja in v nasade
Leta 2010 sta se ustanovitelja Googla odločila ustanoviti nov oddelek, ki bo delal na tehnologijah, ki bi lahko nekega dne naredile svet boljši, kamor spada tudi bolj trajnostno, odporno in produktivno kmetijstvo. Kot piše dr. Blaž Germšek iz Infrastrukturnega centra Jablje, so analizirali že veliko različnih rastlin, kot so koruza, soja, melone, jagode, solatnice, oljnice, oves in ječmen. Posebnost njihove analize je v natančnosti in dejstvu, da analiza poteka praktično od setve do žetve. Njihovi roboti zbirajo podatke v vseh razvojnih fazah rastline. Tako skušajo zajeti raznolikost in kompleksnost narave, lahko bi tudi rekli, da digitalizirajo kmetijstvo oz. naravo. Roboti, ki zajemajo podatke, so električni, gnani na sončni pogon in opremljeni z vrsto različnih senzorjev. Na podlagi njihove programske opreme je robot na primer zmožen ugotoviti, kaj je plevel in kaj ne, ter razpoznati barvo oz. nianso lista.Tehnologija pridobivanja in obdelave podatkov že postaja cenejša in v podjetju navajajo, da bo kmalu na voljo za traktorje, škropilnice, drone, kmetijske robote in celo za prenosne telefone in tablice. S to programsko opremo se bo lahko prek telefona npr. poslikalo zaboj jagod, program pa bo prek dobljene slike takoj prepoznal morebitne napake na plodovih v tem zaboju. Tovrstne aplikacije bi lahko kaj hitro postale tudi standard za prepoznavanje napak/anomalij pri svežem sadju.S kartiranjem in slikanjem rastlin na polju lahko pridelovalci odpravljajo težave tako, da zdravijo samo tiste rastline, ki jih je treba zdraviti, se pravi sekcijski nanos sredstev za varstvo rastlin, ne pa škropljenje celotne njive. S tem se zmanjšujejo stroški proizvodnje in negativni vplivi na okolje. Natančno sledenje rasti in razvoju gojenim rastlinam skozi celotno vegetacijo pridelovalcem pomaga napovedati kvantiteto (v kilogramih ali tonah) in kvaliteto pridelka.Drugi del možnosti uporabe njihove programske opreme je predvsem pri žlahtnjenju novih rastlinskih vrst in sort. Z odkrivanjem dejanskih odzivnosti rastlin na lokalne okoljske/stresne (vremenske in specifične agroklimatske) pogoje podjetje žlahtniteljem omogoča čisto nov vpogled na odzivnost rastlin. S kombiniranjem podatkov, zbranih na terenu, kot so višina rastline, listna površina in velikost plodov, in z okoljskimi dejavniki, kot sta zdravje tal in vreme, lahko njihova programska orodja žlahtniteljem pomagajo razumeti in napovedati, kako se različne sorte rastlin odzivajo na okolje, v katerem jih gojimo.

Thu, 1. Jun 2023 at 08:51

485 ogledov

Evropski natečaj ARIA 2023
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova zbirajo prijave za evropski natečaj ARIA 2023 (Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023), ki letos poteka pod geslom »Krepitev znanj in spretnosti za evropsko podeželje«.Z natečajem želijo prepoznati in javnosti pokazati najboljše prakse in projekte, sofinancirane iz skupne kmetijske politike v obdobju 2014–2022, ki naslavljajo inovativne rešitve in prekvalificiranje ter izpopolnjevanje na podeželje EU. Rok za prijavo je 3. 7. 2023.Iščejo zaključene projekte oz. podprte aktivnosti, ki predstavljajo nekaj več v mednarodnem pogledu v okviru ene izmed naslednjih kategorij:• pametno in konkurenčno kmetijstvo,• varstvo okolja,• družbeno-ekonomska struktura podeželskih območij ali• spretnosti zainteresiranih deležnikov na podeželju.Vabijo nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike, strokovno in splošno javnost, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate. Iz Slovenije bo lahko osem predlogov. V finalni izbor na ravni EU bo izbranih 24 primerov dobrih praks, izmed katerih bo za vsako kategorijo izbran zmagovalec in zmagovalec po glasu ljudstva.Več informacij: www.skp.siZa vsebino prispevka je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je tudi organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Subvencijska kampanja za oddajo Zbirne vloge za leto 2023