Vreme Naročite se
Navodila za uveljavljanje višje sile zaradi suše
V kmetijski pridelavi je občutna škoda zaradi suše, ki jo bo mogoče šteti za višjo silo v primeru neizpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike. Kako in kdaj nosilec KMG sporoči višjo silo?
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Ponedeljek, 22. avgust 2022 ob 08:49

Odpri galerijo

Vsa kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KMG), ki zaradi posledic suše ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo, medtem ko dodatna dokazila za sušo niso potrebna, razen predpisane evidence o delovnih opravilih za ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: KOPOP) in ekološko kmetovanje (v nadaljevanju: EK) ter v primeru drugih nepovršinskih ukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ali Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, izvedenih na podlagi objavljenih javnih razpisov (v nadaljevanju: nepovršinski ukrepi programa razvoja podeželja).

V nadaljevanju je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

Nosilec KMG mora sporočiti višjo silo le v primeru, ko zaradi suše oziroma njenih posledic ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, sicer višje sile ne sporoča.

Primeri, ko nosilec KMG zaradi suše ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe

a)    Višja sila v primeru neposrednih plačil

Pri neposrednih plačilih se suša lahko šteje za primer višje sile pri proizvodno vezanem plačilu za zelenjadnice (ZL) in v določenih primerih izpolnjevanja zahtev zelene komponente pri kmetijski praksi »Površine z ekološkim pomenom (PEP)«.

Nosilec KMG posreduje Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) izpolnjen obrazec »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin« zaradi:

– Uničenih posevkov zelenjadnic zaradi suše, za katere nosilec KMG uveljavlja »ZL«. To pomeni, da se višja sila lahko prizna le v primeru, da je setev ali sajenje zelenjadnice bilo dejansko izvedeno. Če setev ali sajenje zaradi suše ni bilo mogoče, mora nosilec KMG obvezno načrtovati novo obdobje prisotnosti zelenjadnice v skladu s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22)[1], ali pa podati umik zahtevka. V primeru, da je bila pri nosilcu KMG napovedana kontrola na kraju samem ali je pri kontroli na kraju samem bila odkrita kakršna koli neskladnost umik zahtevka ni možen.

Priporočilo: Čeprav imajo nosilci KMG tudi pri ukrepu proizvodno vezano plačilo za zelenjadnice pravico uveljavljati višjo silo, ker zaradi suše ne morejo zagotoviti prisotnosti zelenjadnic v obdobju (uničeni posevki zaradi suše), ki so ga predvideli in navedli ob oddaji zbirne vloge za leto 2022, nosilcem predlagamo, da namesto višje sile planirajo setev ali sajenje druge zelenjadnice, če imajo le možnost. Priporočilo temelji na strateškem cilju zagotavljanja prehranske varnosti. Če se nosilci odločijo za setev ali sajenje druge zelenjadnice, to lahko naredijo v skladu s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22), ki omogoča spremembo vrste zelenjadnice oziroma datuma setve ali sajenja ali predvidenega spravila, ki so jih nosilci navedli na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti«. V tem primeru morajo nosilci KMG spremembe sporočiti ARSKTRP vsaj tri dni pred iztekom datumov setve ali sajenja ali predvidenega spravila.

- Če uveljavlja PEP za kmetijske rastline, ki vežejo dušik, in zaradi suše ne more zagotoviti prisotnosti teh rastlin od 7. maja 2022 do tehnološke zrelosti oziroma do 30. septembra 2022 in

- če uveljavlja PEP naknadni posevki ali dosevki trave in je bila zaradi suše setev teh posevkov ali dosevkov izvedena izven predpisanih rokov (po 15. avgustu 2022) ali pa zaradi suše posevek ali dosevek ni vzklil in predpisana pokritost tal ne bo zagotovljena.

Za vlogo za višjo silo, ki jo ARSKTRP prizna, se pri zahtevkih za neposredna plačila podpora za leto 2022 izplača v celoti.

b)    Višja sila v primeru ukrepa KOPOP

Za ukrep KOPOP upravičenec uveljavlja primer višje sile zaradi suše takrat, ko ne more izpolniti svojih obveznosti za operacije oziroma zahteve, v katere je vključen.

V primeru ugotovljene višje sile zaradi suše se podpora za zadevne operacije oziroma zahteve ukrepa KOPOP izplača sorazmerno – upoštevajo se le stroški nastali do dneva nastanka višje sile, zato se višja sila uveljavlja le v primeru, ko nosilec KMG ne more izpolniti pogojev in obveznosti v okviru teh operacij oziroma zahtev.

Suša se lahko šteje za primer višje sile tudi pri nekaterih zahtevah ukrepa KOPOP, pri katerih je določena minimalna meja obtežbe, ki je zaradi pomanjkanja krme ni mogoče zagotavljati oziroma vpliva na zmanjšanje števila živali, ki ga je nosilec KMG prijavil na zbirni vlogi za leto 2022. To so zahteve v okviru operacij »Trajno travinje I«, »Trajno travinje II«, »Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri«, »Planinska paša« in operacija »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje«.

Pri zahtevah v okviru operacij »Trajno travinje I«, »Trajno travinje II« in »Planinska paša« predpisana minimalna meja obtežbe zaradi pomanjkanja krme kot posledice suše lahko odstopa do največ 0,2 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin, pri operaciji »Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri« pa do največ 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin. Ker pri teh zahtevah upravičenec še vedno izvaja vse ostale obveznosti, se v primeru ugotovljene višje sile zaradi suše podpora za leto 2022 izplača v celoti.

Pri operaciji »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« se število živali, ki jih je nosilec KMG prijavil na zbirni vlogi za leto 2022, zaradi pomanjkanja krme kot posledice suše lahko zmanjša, tako da je stalež živali lahko manjši od predpisanega (belokranjska pramenka, istrska pramenka in drežniška koza manj kot 3 živali, kokoši manj kot 30 živali, ostale vrste živali manj kot en GVŽ). V primeru, ko ARSKTRP vlogo za višjo silo prizna, V primeru ugotovljene višje sile zaradi suše se podpora za leto 2022 izplača le za število živali, ki so prisotne na KMG, za druge živali pa sorazmerno glede na število dni prisotnosti na KMG.

V navedenih primerih nosilec KMG na: ARSKTRP posreduje izpolnjen obrazec za višjo silo (z navedbo na katerih površinah (GERK) in za katero obveznost iz zbirne vloge za leto 2022 ne izpolnjuje zahtev ali obveznosti zaradi suše) in priloži dokazila, kot je opisano v nadaljevanju.

c)    Višja sila v primeru ukrepa EK

Pri ukrepu EK se suša šteje za primer višje sile za njivske površine (poljščine, zelenjadnice, semenska pridelava), trajne nasade in trajno travinje, kjer upravičenec ne more izpolniti svojih obveznosti.

V navedenih primerih se pri ugotovljeni višji sili zaradi suše podpora izplača sorazmerno – upoštevajo se le stroški nastali do dneva nastanka višje sile, zato se višja sila uveljavlja le v primeru, ko nosilec KMG ne more izpolniti pogojev in obveznosti v okviru teh zahtev.

Nosilec KMG na ARSKTRP posreduje izpolnjen obrazec za višjo silo (z navedbo na katerih površinah (GERK) in za katero obveznost iz zbirne vloge za leto 2022 ne izpolnjuje zahtev ali obveznosti zaradi suše) in priloži dokazila, kot je opisano v nadaljevanju.

d)    Višja sila v primeru ukrepa dobrobit živali

Za ukrep dobrobit živali (v nadaljevanju: DŽ) upravičenec uveljavlja primer višje sile takrat, ko je zaradi naravne nesreče na KMG prizadetih več kot 30 % kmetijskih površin in zaradi tega ne more izpolniti svojih obveznosti. Upravičenec, ki uveljavlja primer višje sile, za leto 2022 pridobi sorazmerni del plačila. Če upravičenec lahko zagotovi dokrmljevanje na paši in na ta način lahko izpolni zahtevo za neprekinjenih 120 dni paše za govedo oziroma 210 ali 180 dni za drobnico, ne uveljavlja primera višje sile. V tem primeru upravičenec še vedno izvaja vse obveznosti za ukrep DŽ in za leto 2022 pridobi plačilo v celoti.

Nosilec KMG na ARSKTRP posreduje izpolnjen obrazec za višjo silo, kot je opisano v nadaljevanju.

e)    Višja sila v primeru nepovršinskih ukrepov programa razvoja podeželja

Če ima upravičenec obveznosti za nepovršinske ukrepe programa razvoja podeželja, mora te obveznosti izpolnjevati za čas trajanja obveznosti iz javnega razpisa, na katerem je pridobil sredstva. Višjo silo mora upravičenec javiti ARSKTRP najpozneje v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori sam ali njegova pooblaščena oseba, in sicer, če se posledice nesreče odražajo na predmetu podpore. Potrebno je priložiti tudi fotografije ali druga dokazila za dokazovanje navedenega.

Kako in kdaj nosilec KMG sporoči višjo silo?

Neposredna plačila in ukrepi KOPOP, EK ter DŽ

Nosilec KMG, ki zaradi posledic suše ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2022, sporoči višjo silo na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin«, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP (https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-zbirne-vloge-za-leto-2022/), in ga s priporočeno pošto pošlje na ARSKTRP v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori sam ali njegova pooblaščena oseba, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. Dodatna dokazila v primeru neposrednih plačil in ukrepa DŽ niso potrebna, v primeru ukrepov KOPOP in EK pa je kot dokazilo treba priložiti predpisane evidence o delovnih opravilih.

Nosilec KMG na obrazcu kot razlog višje sile označi »huda naravna nesreča, ki je resno prizadela KMG«, v rubriki »opis primera višje sile« pa opiše primer višje sile. Višjo silo za sheme neposrednih plačil nosilec KMG uveljavlja na istem obrazcu.

POZOR: Nosilec KMG mora na obrazcu OBVEZNO NAVESTI, na katerih površinah (GERK) in za katero obveznost iz zbirne vloge za leto 2022 ne izpolnjuje zahtev ali obveznosti zaradi suše.
 

ARSKTRP bo o vsaki vlogi odločala individualno.

Kako nosilec KMG sporoči višjo silo v primeru nepovršinskih ukrepov programa razvoja podeželja?

Nosilec KMG, ki zaradi posledic suše ne more izpolniti zahtev ali obveznosti nepovršinskih ukrepov programa razvoja podeželja sporoči višjo silo pisno z dopisom, ki vsebuje:

-         kontaktne podatke nosilca KMG;

-         številko odločbe in navedbe javnega razpisa iz katerega izhajajo obveznosti;

-         območje, kjer se nahaja KMG;

-         opis primera višje sile;

-         opis pogojev ali obveznosti, ki jih zaradi višje sile ne bo mogel izpolniti;

-         dokazila.

Dopis nosilec KMG pošlje s priporočeno pošto na ARSKTRP v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori sam ali njegova pooblaščena oseba, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. ARSKTRP bo o vsaki vlogi odločala individualno. Dopisu je treba priložiti fotografije ali druga dokazila za dokazovanje navedenega.

  

 

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 28. Sep 2022 at 14:23

225 ogledov

Sejati bo treba - če ne za prodajo, pa za lastno porabo in za krmo
Septembra je še prezgodaj za setev ozimnih žit, ker prevelike rastline slabo preživijo zimo, ob otoplitvah pa tudi uši še letijo in prenašajo viruse. Idealen termin za setev pšenice je med 10. in 25. oktobrom, nekaj prej - do 20. oktobra, se lahko poseje ječmen, rž in tritikalo. Glavnina setve ozimin je torej še pred pridelovalci, in prav je tako. Po deževju, ko je ponekod v zelo kratkem času padlo več kot 300 litrov na kvadratni meter, bo treba počakati, da voda odteče, saj je na težjih tleh absolutno premokro za pripravo zemlje. Je pa zdaj čas za nakup semena. V kmetijskih trgovinah pridelovalci lahko izbirajo med sortami iz priporočene sortne liste, z dodatnimi količinami semena pa bi lahko bil problem, ker je del domačega semenskega pridelka vzela suša, nekaj tudi toča. Žal viškov semena ni tudi v sosednjih državah oz. ga manjka po vsej Evropi. Priporočen izbor ozimnih sort pšenice Za primer lahko med sortami izpostavimo obiwan, ki je preizkušena krušna pšenica za največje pridelke srednje kakovosti. Je zgodnja resnica, ki je primerna za vsa tla in povsod, kjer lahko dela škodo divjad in ptice. Odlikuje jo hitra pomladanska rast ter zelo dober izkoristek dušika v suši. Njena prednost je toleranca na ozek kolobar. Sorta daje ob intenzivni pridelavi rekordne pridelke. Priporočena je setev v optimalnem roku med 10. in 25. oktobrom.

Tue, 27. Sep 2022 at 14:00

209 ogledov

Poziv lastnikom gozdov
Zaradi visokih temperatur in suše se je v drugi polovici julija začelo povečevati število s podlubniki napadenih dreves, zlasti smreke. Na Zavodu za gozdove Slovenije lastnike gozdov pozivajo, naj redno pregledujejo svoje gozdove. V primeru odkritja napada podlubnikov naj obvestiijo revirnega gozdarja ter nemudoma začnejo s posekom lubadark. Pravočasen posek je poleg preprečitve širjenja podlubnikov pomemben tudi zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Če so napadena drevesa pravočasno posekana in obeljena ali predelana, se tudi vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva modrikasto, kar je posledica okužbe z glivami. Obarvanje zniža prodajno vrednost lesa. Če lastnik gozda s posekom čaka do odpadanja lubja in pokanja lesa, pa je tak les lahko razvrednoten do cene celuloznega lesa.

Mon, 26. Sep 2022 at 12:45

354 ogledov

V slogi je moč - tudi pri krompirju
KGZ Sloga Kranj je ustanovila skupino proizvajalcev krompirja in skupino proizvajalcev zelenjave in sadja. Kmetje sodelujejo med seboj ter skupaj zagotovijo zadostne količine pridelkov, ki jih potrebujejo večji trgovci. Prej so kmetje, ki so pridelovali krompir, zelenjavo in sadje, samostojno nastopali na trgu, zaradi česar pa so imeli majhno pogajalsko moč.  Pridelke so prodali težje in po nizkih cenah, na majhnih kmetijah niso mogli pridelati tako velikih količin, kot so jih zahtevali večji trgovci. Združeni v organizacije ali skupine pa se lažje pogajajo za višje cene ter usklajujejo prodajo pridelkov. Zaradi povečanja obsega dela ter za zagotavljanje boljše kakovosti so prilagodili prostore in posodobili opremo in stroje za proizvodnjo. Kupili so nov kompresor pri pakirnem stroju, več sestavnih delov za ekonomično pakiranje, 2 hladilni komori (eno s kontrolirano atmosfero), prezračevalni sistem, pomivalni stroj ter električni stroj za pometanje in viličar. Preuredili so skladišče, da so pridobili prostore za hlajenje, ter povečali nadzor nad artikli, zato zavrnitev oz. reklamacij pri trgovcih skoraj da ni. Od sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo ter s Fakulteto za upravo in ekonomsko srednjo šolo usposabljajo kadre, ki jih bodo tudi zaposlili.

Fri, 23. Sep 2022 at 12:07

380 ogledov

Hoteli so prikriti - zaradi protestov odstopil nizozemski kmetijski minister
Na Nizozemskem je poleti na tisoče kmetov protestiralo zaradi vladnega odloka o zmanjšanju gnojenja z dušikom. Holandski kmetijski minister Henk Staghouwer je zaradi tega po devetih mesecih ministrovanja odstopil. Staghouwer naj bi vodil podnebno politiko, ki je vključevala prisilni vladni odkup kmetij. "Kmetijski sektor se sooča z velikimi pretresi, kmetje pa potrebujejo varnost," je dejal in vladi napovedal, da zavrnitev kmetov pomeni, da ne bo mogel izpeljati radikalne zelene politike. "Postavil sem si vprašanje, ali sem kot minister za kmetijstvo prava oseba za tovrstne naloge. In prišel sem do zaključka, da nisem ta oseba," je Staghouwer na kratko obrazložil svoj odstop. 

Thu, 22. Sep 2022 at 14:40

590 ogledov

Messner - gorski kmet in alpinist
Reinhold Messner je prvi človek, ki je vrh Mount Everesta osvojil brez dodatnega kisika in se povzpel tudi na vseh 14 osemtisočakov. Precej manj pa je znan po tem, da je kmet oz. lastnik kar treh kmetij na Južnem Tirolskem. V okviru festivala Zadnja odprava so v Cankarjevem domu v Ljubljani predvajali tri njegove dokumentarne filme. Pred tem pa je Messner skupaj z mlado ženo Diane Schumacher obiskal 350 let staro domačijo in turistično kmetijo Pr’ Krač v Dolskem pri Ljubljani, kjer se ukvarjajo tudi z ekološkim kmetijstvom. Messnerjev poklon Kračevi domačiji Kot je povedal gospodar Tone Čič, je bil Messnerjev obisk velik poklon za njihovo kmetijo. Reinhold je namreč lastnik kar treh gorskih kmetij, ki ležijo visoko v osrčju Alp, ena na 2000 metrov nadmorske višine. Že po stoletni tradiciji je morala biti vsaka alpska kmetija samooskrbna, da je lahko preživela družino, se ohranila in razvijala. Tak način dela in življenja je blizu tudi Messnerju, zato je o tem, in ne o alpinizmu, v Dolskem tekla beseda med njim in gostiteljem Tonetom Čičem. Več o tem, s katerimi dejavnostmi se ukvarjajo na Messnerjevih kmetijah in kaj ga je na domačiji Pr’ Krač najbolj zanimalo, pa v Kmečkem glasu.

Wed, 21. Sep 2022 at 10:02

480 ogledov

Individualnega označevanja perutnine ne bo
"V letu 2016 je bila objavljena Uredba EU 2016/429 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali – t.i. Uredba EU o zdravju živali. Njen glavni namen je zagotavljanje visokih standardov zdravja živali in javnega zdravja v EU. Uredba je pomembna za vzpostavitev notranjega trga in preprečevanje širjenja bolezni živali oziroma v zagotavljanju višje ravni zdravja živali, ki prvenstveno temelji na izvajanju preventivnih ukrepov, med katere spadajo tudi ukrepi na področju biovarnosti," pravijo na kmetijskem ministrstvu. Za preprečevanje širjenja bolezni živali je pomembno tudi sprotno spremljanje bolezni in zagotavljanje ukrepov za učinkovito obvladovanje. Le na ta način je namreč možno zagotoviti zmanjšanje pojavljanja bolezni živali in čim hitrejše ukrepanje ob njihovem pojavu. Eden od elementov, ki so ključni pri preprečevanju in učinkovitem zatiranju bolezni, je podatek o lokaciji, na kateri se nahajajo živali, zato uredba določa obveznost izvajalcev dejavnosti (rejcev), ki gojijo kopenske živali, da registrirajo obrate (gospodarstva). Podatek o lokaciji živali je ključen za določitev gostote poseljenosti na posameznem območju. Prav gostota poseljenosti pa je ključna pri izvajanju ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Registracija obrata/gospodarstva je obvezna: 1. če redi kopitarje (govedo, drobnica, konji, prašiči …); 2. če namensko vzreja pse, mačke ali bele dihurje (zgolj posedovanje teh živali ne predstavlja vzreje); 3. če pošilja živali v druge države članice ali v tretje države oziroma od tam izvirajo; 4. če so živali, zarodni material ali proizvodi živalskega izvora namenjeni za premik iz obrata (npr. za prodajo oziroma oddajo, razstave, ipd.). Pomembno pri tem pa je, da je v uredbi dana možnost, da lahko države članice za določene obrate, ki predstavljajo neznatno tveganje za pojav in širjenje bolezni, dovolijo odstopanje od zahteve za registracijo. Neznatno tveganje je povezano s številom živali v določenem obratu, dejavnostjo, ki jo izvaja (premiki živali ali njihovih proizvodov iz ali v obrat), in lokacijo, na kateri se živali nahajajo. Države članice lahko – ob upoštevanju pogojev iz Uredbe EU – določijo dodatna ali bolj natančna merila, tudi glede števila živali, za izvzetje od obvezne registracije. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) na podlagi navedene Uredbe EU o zdravju živali pripravlja nacionalni predpis, s katerim bodo določena merila, vključno s številom in vrsto živali, ko registracija obrata (gospodarstva) ne bo potrebna. Predpis bo predvidoma pripravljen v roku štirih mesecev, pred sprejetjem bo posredovan v javno razpravo, da se omogoči sodelovanje zainteresirane javnosti in oblikovanje rešitev, ki bodo sprejemljive za vse deležnike.  Pri določitvi meril bodo na UVHVVR v povezavi s kriteriji iz predpisa EU, ki določa odstopanja v zvezi z registracijo, poskušali v čim večji meri upoštevati trenutno veljavne zahteve zakonodaje. Ta določa, da ni potrebna registracija gospodarstev, na katerih se redi perutnino oziroma kunce, če se perutnina ali kunci redijo izključno za lastno domačo porabo, če se živali ne premika z gospodarstva, razen v klavnico v služnostno klanje za lastno domačo porabo, in če število živali ne presega 50 kljunov perutnine, pet nojev ali 50 kuncev. Zagotovo pa v primeru perutnine predpis, ki je v pripravi na UVHVVR, ne bo zahteval individualnega označevanja živali. Dokončno število živali, pri katerem bo registracija nujna, bo znano po zaključku usklajevanja predpisa tako s strokovnimi inštitucijami kot z vsemi zainteresiranimi deležniki, torej tudi rejci perutnine. UVHVVR ponovno poudarja, da cilj novega predpisa nikakor ni v omejevanju samooskrbe gospodinjstev, temveč v zaščiti zdravja živali ter s tem posledično zaščiti slovenske živinoreje in kmetijstva nasploh.
Teme
suša pomoč MKGP ARSKTRP

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Navodila za uveljavljanje višje sile zaradi suše