Vreme Naročite se
Vodnik za uvedbo namakalnega sistema
Strošek vode za namakanje je zanemarljiv. Pri porabi vode 1.000 m3/ha znaša strošek energije od 80 do 100 evrov/ha. Stalni stroški pa znašajo 20 do 40 evrov/ha letno pri večjih namakalnih sistemih.
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 12. maj 2021 ob 08:53

Odpri galerijo

V letošnjem letu se na žalost nadaljuje trend vremenskih ekstremov, ki se kažejo v vse daljših sušnih obdobjih, izrazitih pozebah in visokih temperaturah. Kmetijska pridelava je ena izmed najbolj ranljivih gospodarskih panog, ki je odvisna od primernih temperatur in razporeditve padavin. Eden izmed najbolj učinkovitih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe je namakanje kmetijskih zemljišč.

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) namakalni sistem opredeljuje kot skup naprav za zagotovitev vode, njeno distribucijo in rabo z namenom zagotoviti rastlinam zadostno količino vode v tleh. Kot namakalni sistemi se štejejo tudi oroševalni sistemi za protislansko zaščito. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja odločbe o uvedbi namakalnih sistemov, za katere je mogoče dobiti tudi nepovratna sredstva iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Uvedba namakalnega sistema je lahko kompleksen postopek, zato se je smiselno držati določenih korakov od ideje do uvedbe namakalnega sistema.

Analiza namenske rabe in preveritev občinskih prostorskih načrtov

Namakalni sistem se lahko v skladu z ZKZ uvede le na zemljiščih, ki so v skladu s prostorskim aktom lokalnih skupnosti opredeljena kot kmetijska zemljišča.

Območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih
Za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema je treba predhodno pridobiti vsa soglasja in dovoljenja, če predvideno območje namakalnega sistema leži na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob vlogi za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema zahteva lokacijsko informacijo lokalne skupnosti oziroma jo pridobi po uradni dolžnosti.

Iz lokacijske informacije je razvidno, katera območja varovanj in omejitev veljajo na območju lokacije predvidenega namakalnega sistema. Najbolj pogosta so naslednja območja varovanj in omejitev:

-       območje Natura 2000, ekološko pomembno območje,

-       območje varstva kulturne dediščine,

-       varovalni pasovi infrastrukture (ceste, poti...),

-       varovalni pasovi elektroenergetskih vodov,

-       vodovarstvena območja in

-       varovalni pasovi druge infrastrukture.

Interes lastnikov zemljišč za uvedbo namakalnega sistema
Območje namakalnega sistema in namakalni sistem se načrtuje in projektira glede na izražen interes lastnikov kmetijskih zemljišč.

Pri izgradnji večjega namakalnega sistema, ki dejansko predstavlja kompleks več namakalnih sistemov (posamezna namakalna polja), je možen tudi fazen pristop h gradnji sistema. Vsekakor pa je v fazi načrtovanja treba upoštevati in imeti podatke za celoten kompleks namakalnih sistemov. Faznost izgradnje lahko temelji tudi na izraženem interesu.

Zakon o kmetijskih zemljiščih glede na lastništvo namakalnega sistema loči zasebne namakalne sisteme (v lasti fizičnih ali pravnih oseb) in lokalne namakalne sisteme (v lasti lokalnih skupnosti). V primeru lokalnega namakalnega sistema morajo lastniki zemljišč podpisati pogodbo o namakanju, s katero se zavezujejo, da bodo namakalni sistem uporabljali ter krili stroške, ki nastanejo z uporabo namakalnega sistema.

Določitev območja in oboda namakalnega sistema
Na podlagi zbranih soglasij ali podpisanih pogodb se oblikuje meja območja namakalnega sistema. Meja območja namakalnega sistema se določi tudi na podlagi namenske rabe zemljišč (kmetijska namenska raba), interesa lastnikov zemljišč (podpisane pogodbe o namakanju) ter glede na razpoložljivi vodni vir.

Ocena potreb vode za namakanje in protislansko zaščito
Glede na predvidene kulture, ki se gojijo na območju predvidenega namakalnega sistema, oziroma kulture, ki bi jih uporabniki predvidenega namakalnega sistema radi gojili, je treba oceniti potrebo vode za namakanje. Potreba se izkazuje v skupni letni količini vode, potrebne za namakanje, ter v največjem trenutnem odvzemu vode v l/s. Enako je treba določiti tudi podatke za sisteme za protislansko zaščito.

Ekonomika namakanja
Ekonomičnost (gospodarnost) namakanja določa razmerje med stroški namakanja in koristmi, ki se izkažejo v višjem in kakovostnejšem pridelku. Spremenljivi stroški namakanja so odvisni od porabe vode za namakanje, ki pa je odvisna od podnebnih razmer v sezoni pridelave, tipa tal, kulture in načina oziroma tehnike namakanja. Stalni stroški pa so stroški delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema. Poraba vode za namakanje neposredno vpliva na stroške namakanja, zato je tehnika namakanja zelo pomembna.

Cena vode za namakanje kmetijskih površin je 0,0015 evrov/m3 (Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2020 (Uradni list RS, št. 76/19)). Strošek vode pri namakanju je z vidika nizke cene vodnih povračil zanemarljiv. Povprečna cena energije za 1 m3 vode za namakanje znaša od 0,08 do 0,10 evra. Pri porabi vode 1.000 m3/ha znaša strošek energije od 80 do 100 evrov/ha. Stalni stroški za delovanje namakalnega sistema na letni ravni so povezani z vzdrževanjem sistema, zavarovanjem sistema, stroški dela in upravljanjem namakalnega sistema in znašajo povprečno od 20 do 40 evrov/ha letno pri večjih namakalnih sistemih.

Izvedba presoje vplivov na okolje
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa:

-          vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna;

-          vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje;

-          podrobnejša merila, na podlagi katerih se v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Namakalni sistemi so v Prilogi 1: Vrste posegov v okolje, opredeljeni v poglavju A.II: Vodnogospodarski projekti za kmetijstvo, vključno z namakalnimi in osuševalnimi projekti:

-          A.II.1: če znaša površina projekta 100 ha ali več ali prostornina akumulacije vsaj 10 milijonov m3 ali več – izvede se presoja vplivov na okolje,

-          A.II.2: če znaša površina projekta 50 ha ali več – izvede se predhodni postopek presoje vplivov na okolje.

Vodno dovoljenje
Zakon o vodah v 125. členu navaja, da je vodno dovoljenje treba pridobiti za neposredno rabo vode za (med drugim) namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin. Vodno dovoljenje izdaja Direkcija RS za vode.

Gradbeno dovoljenje
Objekti so v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov razvrščeni glede na namen uporabe objektov (klasifikacija CC-SI). Tako so objekti razvrščeni med enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte. Za namakalne sisteme veljajo splošna pravila, kot jih določa uredba.

Odločba o uvedbi namakanja kmetijskih zemljišč
Ko so izpolnjeni vsi pogoji, opredeljeni v Zakonu o kmetijskih zemljiščih, ministrstvo izda odločbo o uvedbi namakalnega sistema. Iz odločbe o uvedbi namakalnega sistema je razvidno:

-          meja območja namakalnega sistema;

-          katastrske občine in parcelne številke zemljišč znotraj območja namakalnega sistema;

-          katastrske občine in parcelne številke zemljišč, na katerih je predvidena gradnja odvzemnega objekta;

-          katastrske občine in parcelne številke zemljišč, na katerih je predvidena gradnja dovodnega omrežja, ki ni znotraj meje območja namakalnega sistema.

Priloga odločbe je tudi grafika, ki je strankam na vpogled pri pristojnem organu.

Navedeni koraki pomagajo potencialnim investitorjem pri uvedbi namakalnih sistemov. Za vse dodatne informacije pa naj se vlagatelji obrnejo na predstavnike javne službe kmetijskega svetovanja ali na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 7. Dec 2022 at 14:42

0 ogledov

Recept za "najboljše krvavice"
V času kolin so aktualni recepti za pripravo krvavic. Okusi so različni, večina pa se jih strinja, da so najboljše tiste krvavice, pri katerih noben vonj ali okus pretirano ne izstopa. Torej morajo biti vse sestavine v pravem razmerju. Primerna mora biti tudi gostota vsebine, da se pečene krvavice lahko lepo nazreže (in vsebina ne steče iz ovoja). Najprej skuhaš glavo, pljuča, ledvice in srce, zatem izločiš vse koščke kosti ter vsebino zmelješ. Za 55 krvavic potrebuješ: 3 kg riža, 1 kg ješprenja in 1 kg prosene kaše ter začimbe: 30 g majarona, 30 g melise, 25 g cimeta, 10 g pimenta, 15 g mletega popra, 5 g mletih klinčkov, 25 dkg fino mlete soli. Posebej cvreš črevno mast in 2 kg čebule (narezane na tanke rezine). Tudi to zmelješ in dodaš masi. Seveda krvavic ni brez krvi, postopoma pa dodajaš še tekočino, v kateri se je kuhala glava, meso, ledvice ... Dolivati je treba previdno, da masa ni preredka. Če imate večjega prašiča, boste morda izdelali 95 krvavic. Za 95 krvavic potrebujete: 5 kg riža, 2 kg ješprenja, 1 kg prosene kaše. Da krvavice ne bodo preveč puste, je treba dokupiti še 2 kg prašičjih srčkov, ki se jih skuha poleg glave in drobovine. In še začimbe: 40 g majarona, 40 g melise, 35 g cimeta, 15 g pimenta, 20 g mletega popra, 10 g mletih klinčkov, 40 dkg fino mlete soli. K črevni masti pa se doda 3 kg čebule.

Mon, 5. Dec 2022 at 13:30

4378 ogledov

Nekateri bodo s kmečko nafto raje še malo počakali
Včeraj sem spet govorila s skupino kmetov, ki so zaskrbljeni glede primernosti obarvanega plinskega olja za novejše traktorje. Stavek: "Za zagotavljanje ustreznosti goriva za kmetijstvo bodo odgovorni trgovci z gorivi." se jim zdi presplošen. Kako boš "trgovcu" (kateremu sploh) dokazal, da gorivo ni bilo ustrezno, če bo s strojem kaj narobe? Tudi poznavalci kmetijske mehanizacije menijo, da je dvom oz. skrb vsekakor na mestu. Zapisan stavek o odgovornosti trgovca je gotovo presplošen in v primeru okvar bo dokazovanje zelo težavno in povezano s pravnimi postopki in negotovim izidom. Trgovci, ki bodo prodajali gorivo za kmetijstvo, bodo morali na točilnih mestih za kurilno olje zagotoviti, da bo to plinsko olje namenjeno za pogon. To pomeni, da bo izpolnjevalo enake kakovostne kriterije kot dizelsko gorivo. Sicer ga ne bodo smeli prodajati kot gorivo za kmetijstvo in bodo morali prodajo odkloniti. Vsekakor pa bo nujno shranjevanje računov, posebej na začetku. Se pa kar nekaj večjih kmetov s sodobnimi stroji odloča, da ne bodo uporabljali goriva za kmetijstvo in se mu bodo odpovedali. Tveganje se jim zdi preveliko. Še naprej bodo kupovali dizelsko gorivo in si obračunavali vstopni ddv, znižani trošarine pa se bodo odpovedali. Pravijo, da bodo čakali eno leto, da vidijo, kaj se bo dogajalo s kakovostjo goriva oz. okvarami strojev. Tudi mehaniki namreč pravijo, da se težave ne bodo pokazale takoj. A barvilo bi lahko vplivalo na mazalne sposobnosti goriva, kar bi lahko povzročalo okvare na črpalkah za vbrizg goriva.

Fri, 2. Dec 2022 at 11:40

7675 ogledov

Kmetijska nafta in prevoz kmetijskih pridelkov?
Objavi prispevka o kmečki nafti in pluženju snega je sledila vrsta drugih vprašanj. Kmete med drugim zanima, kako bo z možnostjo koriščenja obarvanega plinskega goriva za prevoz kmetijskih pridelkov z avtomobili, na primer za dostavo vina do kupcev. Odgovor je jasen: t.i. kmečko nafto se lahko uporablja samo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo s pogonom na dizelsko gorivo. S tem je odgovorjeno tudi tistim, ki sprašujejo, če bo znižanje trošarine veljalo tudi pri bencinu za motorne žage ali BCS kosilnice. Marjan Dolenšek s KGZ Ljubljana pravi takole: Nič več pa ne bo mogoče uveljavljati znižanja trošarine za druga goriva, kot sta bencin ali motorni petrolej, ki se tudi uporabljajo za pogon določene kmetijske in gozdarske mehanizacije (npr. motornih kosilnic, motornih žag itn.). Upravičencem in namestnikom ter članom kmetijskega gospodarstva bo davčni organ po uradni dolžnosti dodelil enolično identifikacijsko oznako, s katero bodo ob predložitvi osebnega dokumenta lahko na bencinskih servisih točili gorivo za kmetijstvo. Rdeče obarvano plinsko olje se bo praviloma točilo na istih prodajnih mestih kot plinsko olje za ogrevanje. Po navedbah pristojnih bo na voljo na preko 250 bencinskih servisih. Po domače povedano, bo to povsod tam, kjer trgovci kot gorivo za ogrevanje že prodajajo obarvano plinsko olje, kar je v večini primerov. Za zagotavljanje ustreznosti goriva za kmetijstvo bodo odgovorni trgovci z gorivi." Do spremembe teh predpisov ne bo prišlo, ker je to določeno z zakonom. Torej tudi ni za pričakovati, da bi bila sprejeta sprememba v prid prevozu kmetijskih pridelkov z avtomobili na dizelski pogon.

Thu, 1. Dec 2022 at 12:50

18139 ogledov

Kmečka nafta in pluženje snega?
V teh dneh je višje predele že pobelil sneg, zato kmete, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost pluženje snega, zanima, ali lahko za pluženje snega uporabljajo obarvano t. i. kmetijsko nafto. S Finančne uprave RS smo prejeli naslednji odgovor: »Če so izpolnjeni pogoji, torej da označeno plinsko olje za kmetijstvo kupi upravičena oseba in ga uporablja v mehanizaciji, ki se šteje za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, ali v vozilih za prevoz čebeljih panjev, delovna operacija ni pomembna. Npr. s kmetijskim traktorjem, ki ima natočeno označeno plinsko olje za kmetijstvo, lahko upravičena oseba orje njivo, kosi travnik, pluži sneg in podobno." Kdo je upravičenec do nakupa označenega plinskega olja za kmetijstvo? V 2. in 3. odstavku 94. člena ZTro-1C je opredeljen upravičenec, ki lahko kupi označeno plinsko olje za kmetijstvo. To je oseba, ki je na dan 30. junija preteklega leta: - nosilec kmetijskega gospodarstva v registru kmetijskih gospodarstev ali član agrarne skupnosti v registru agrarnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, ali zakonom, ki ureja ponovno vzpostavitev agrarnih skupnosti ter vrnitev njihovega premoženja in pravic, in uporabnik kmetijskih in gozdnih zemljišč, ali - uporabnik gozdnih zemljišč, ki ima na dan 30. junija preteklega leta v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč ali gozdnih zemljišč, da njegova letna normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijska in gozdna zemljišča oziroma vsaj 150 litrov za gozdna zemljišča. - oseba, ki je v registru čebelnjakov pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirana kot čebelar in kot imetnik vsaj 41 čebeljih panjev ter ima v registru čebelnjakov za preteklo leto evidentirane premike vsaj 41 čebeljih panjev na oddaljeno stojišče v razdalji vsaj 10 km zračne linije. Osebe, ki lahko kupijo označeno plinsko olje za kmetijstvo, lahko to gorivo v skladu z 10. odstavkom 94. člena ZTro-1C uporabljajo v kmetijski in gozdarski mehanizaciji, ki je določena v Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (pisrs.si), Prilogi 1: Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije; in v prirejenih vozilih za prevoz čebeljih panjev, ki so določena v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (pisrs.si), Prilogi I: Opredelitev kategorij vozil (6. stran).    

Tue, 29. Nov 2022 at 13:27

919 ogledov

Poziv ekološkim pridelovalcem in predelovalcem
Nov strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 daje velik poudarek ekološkemu kmetovanju in zato so namenjena tudi višja sredstva za spodbujanje ekološkega kmetovanja. Tako se bodo lahko ekološki pridelovalci vključili v dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo, in sicer Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje.  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi že obstoječe ekološke pridelovalce in predelovalce, pa tudi tiste, ki se na novo odločate za ekološko kmetovanje, da v letu 2023 vstopite v intervenciji Ekološko kmetovanje oziroma Ekološko čebelarjenje, saj s tem podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi MKGP namenja posebno pozornost.  Glede na navedeno MKGP vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce oziroma čebelarje, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2023 za intervenciji Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje, poziva k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2022 pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil, ki so navedene na spletni strani MKGP: https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/  

Tue, 29. Nov 2022 at 13:02

1881 ogledov

Za rabo FFS naj bodo pravila enaka za vse
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije glede sprememb pravilnika o uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ugotavlja, da so predlogi manj strogi za uporabo FFS na železniških površinah ter avtocestah in hitrih cestah, bolj strogi pa za kmetijske površine. Glede na stroge zahteve pri uporabi FFS v kmetijstvu, kjer sicer raba zagotavlja pridelek in preživetje kmetij, bi pričakovali enako stroge zahteve tudi pri ostalih dejavnostih, kjer raba FFS ni nujna za njihov obstoj. Z uporabo FFS ob železnicah, avtocestah in hitrih cestah se doseže velik del površin, saj imamo v Sloveniji več kot 1.200 kilometrov železnic in 770 km avtocest in hitrih cest. Ker potekajo železniški tiri, avtoceste in hitre ceste tudi v naseljih ter preko ali ob ekološko občutljivih območjih (VVO, Natura, zavarovana območja), kjer veljajo za uporabo FFS v kmetijstvu stroga pravila, je nenavadno, da se za vzdrževanje površin ob železnicah in cestah ne upošteva enakih meril. KGZS zahteva, da so pogoji za uporabo FFS enaki za vse dejavnosti. Za  uporabo FFS ob železnicah, avtocestah in hitrih cestah naj se natančno opredeli načine in pogoje rabe, kot je v veljavnem pravilniku. Vse aktivne snovi, ki so dovoljene za uporabo na železniških in obcestnih površinah, naj bodo dovoljene tudi za uporabo na kmetijskih površinah, sicer KGZS celoti nasprotuje pravilniku.  
Teme
namakanje cena vode pšenica koruza krompir oljne buče

Zadnji komentarji

Prijatelji

plavec jozLeon Kraljziliute88edita editaFlexo EcoBoris ŠtamulakBojana  JerinaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarBranko GaberGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Vodnik za uvedbo namakalnega sistema