Podpore za odpravo škode po poplavah v kmetijstvu

27 novembra, 2023
0
0

Z namenom pomagati prizadetim kmetijam povrniti nastalo škodo po poplavah in plazovih so na kmetijskem ministrstvu pripravili več ukrepov.
V okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 so oblikovali nov podukrep M5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov.
Upravičenci v okviru tega podukrepa bodo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so prijavili škodo zaradi naravne nesreče in katera je bila zajeta v »Končno oceno škode na stvareh zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023«, ki jo je s sklepom potrdila Vlada RS .
Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov naložbe. Stroški bodo upravičeni od nastanka škode, vendar ne pred 4. 8. 2023.
Upravičeni stroški so stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, stroški nakupa in transporta prsti, stroški ureditve gospodarskih poslopij in drugih objektov za kmetijske namene, stroški nakupa pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, stroški nakupa pripadajoče informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) in strojne opreme. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del). Prav tako so upravičeni stroški, stroški nakupa kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, stroški nakupa živali, stroški nakupa in postavitve rastlinjakov ter pripadajoče opreme, stroški ureditve zaščite čebeljih panjev pred medvedi, stroški naložb namenjenih učinkoviti rabe energije, stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih, stroški ureditve cestnih, vodnih oz. vodovodnih ter energetskih priključkov kmetijskega gospodarstva na javno infrastrukturo in splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.
Poleg tega so za pomoč prizadetim kmetijam v poplavah 2023 dvignili stopnjo podpore na podukrepu M4.1 – naložbe v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. V okviru te operacije se dviguje delež podpore iz 30 % na 50 % upravičenih stroškov naložbe in se poveča za po 20 odstotnih točk za: naložbe na območjih OMD, za dejavnosti v okviru EIP na področju kmetijske trajnosti in produktivnosti, za vključitev v ukrepe KOPOP in ekološko kmetovanje ter za naložbe mladih kmetov, pri čemer ne sme preseči 90 %.
Upravičenci po naravni nesreči – Poplave 2023 bodo lahko pridobili podporo, poleg izgradnje in obnove hleva, pripadajočo opremo in mehanizacijo, tudi za naložbe v kapacitete za živinska gnojila glede na predpisane standarde.
Na podlagi določil Zakona o obnovi in razvoju, ki je v postopku sprejemanja, bodo upravičenci pri podukrepu M4.1 in M5.2 lahko prejeli predplačila v višini 50 % od vrednosti naložbe, za katere jim ne bo potrebno predložiti bančne garancije, saj bo jamstvo zagotovila Republika Slovenija.
S spremembo se uvaja nova operacije na podukrepu M4.3 – Agromelioracije na kmetijskih zemljiščih.
Z izvedbo agromelioracijskih del se izboljšujejo kemijske, biološke in fizikalne lastnosti tal vključno z izboljšanjem dostopa na kmetijska zemljišča. V okviru te operacije se bodo lahko odvažali tudi morebitni viški materiala. Cilj je izvedba agromelioracij na 300 ha kmetijskih zemljišč, pri čemer izvedba osuševanj kmetijskih zemljišč ni dovoljena.
Upravičenci so občine in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Naložbe pa se podprejo s 100-odstotno stopnjo podpore.
Na spletnih straneh skp.si je objavljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov. Javni razpisi podukrepa M4.1 in M5.2 bosta objavljena v decembru 2023, javni razpis podukrepa M4.3 pa februarja 2024.

Prva izplačila za pomoč v poplavah prizadetim kmetijam bodo v skladu z Odlokom o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah (t.i. krizna rezerva) prejeli decembra, temu pa bo sledilo še izplačilo pomoči za odpravo posledic naravne nesreče, najkasneje do marca 2024.

Upravičenci do pomoči iz naslova Odloka so upravičenci, ki izpolnjuje naslednje pogoje: je nosilec kmetijskega gospodarstva in je v poplavah 4. avgusta 2023 utrpel premoženjsko škodo na kmetijskih objektih, ki presega 30 % standardnega prihodka, ki ga je njegovo kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022; je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev na dan 4. 8. 2023 in je škoda vpisana v elektronsko zbirko podatkov AJDA.

Pomoč bo izplačana na osnovi odločb po uradni dolžnosti, zato upravičencem ne bo potrebno dajati vlog.

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) je vzpostavljena možnost dodelitve pomoči za kmetijske pridelke, katerih proizvodnja je bila zaradi naravne nesreče prizadeta 80 ali več % , čeprav je mogoče skleniti zavarovanje, ki ga sofinancira MKGP ter pomoči po pravilih de minimis, za kmetijske pridelke, ki so 100-odstotno poškodovani, ter za vsa uničena proizvodna sredstva (trajni nasadi, plemenska živina); pomoč za samozaposlene kmete.
V okviru Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov pa sta bila sprejeta ukrepa za pomoč za odpravo posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v primarni kmetijski proizvodnji zaradi posledic poplav in plazov 4. avgusta 2023, in ukrep enkratne solidarnostne pomoči.
Pomembno je še izpostaviti, da izplačana sredstva iz različnih ukrepov ne bodo smela presegati višine prijavljene škode v sistemu AJDA ali višine škode prijavljene na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.