Zaradi padca cen kmetijskih pridelkov in rasti cen inputov za kmetijstvo se bo v letu 2018 cenovno-stroškovno razmerje (primerjava indeksov cen kmetijskih pridelkov in cen inputov) po lanskem občutnem izboljšanju poslabšalo in padlo na raven leta 2013, vendar bo še vedno nad ravnijo tega razmerja v letih 2014–2016. V okviru živinoreje prve ocene kažejo izboljšanje ekonomskih kazalcev dohodka prireje goveda (višje cene), prireje perutnine in jajc (nekoliko večji obseg in višje cene) ter tudi pridelave medu (več kot podvojena pridelava v primerjavi z izrazito slabo letino preteklega leta). Nekoliko slabše rezultate na račun nižjih cen izkazuje reja prašičev, medtem ko bo dohodek v prireji mleka ostal na ravni preteklega leta.

Več v Kmečkem glasu v prispevku Marjete Pintar s Kmetijskega inštituta Slovenije (12. december 2018).