Reja živali je dinamičen proces, v okviru katerega se spreminjajo različne lastnosti rejnih živali, kot je npr. sprememba teže in velikosti živali ter posledično s tem kategorija živali, kot tudi število živali v procesu reje. Zato je pomembno, da imamo opredeljene tehnološke rešitve, ki v celotnem obdobju reje zagotavljajo ustrezne pogoje reje. 

Na ekoloških kmetijah, ki se ukvarjajo z rejo živali, je potrebno poleg osnovnih standardov (navzkrižna skladnost, pravilnik o zaščiti rejnih živali, …) izpolnjevati tudi minimalne zahteve, ki se nanašajo tako na ureditev hlevskih prostorov kot tudi zunanjih izpustnih površin.

Več o zahtevah pri reji govedi, drobnice, prašičev, perutnine, kuncev ter pri reji divjadi v oborah pa med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (16. avgust 2017).