Novejše raziskave kažejo, da je možno tudi na travinju doseči dobre rezultate prireje mesa in dobre klavne lastnosti. Ekonomičnost prireje mesa na travnatem svetu krojijo predvsem cene žit na trgu, na njivskih površinah pa cene beljakovin oljnic. S pravilno sestavo obroka za goveje pitance na osnovi travne silaže bomo dosegli poleg dobrih proizvodnih rezultatov še dobre senzorične lastnosti mesa. 

Posebna priloga o reji bikov in prireji mesa prinaša strokovne nasvete o vzreji telet, prirastih mladih bikov glede na različne načine krmljenja, o pitanju bikov s travniško krmo ter primer dobre prakse na kmetiji, kjer redijo 80 pitancev.